علی شیرازی

علی شیرازی

 

متولد 1339، شیراز

آموزش خوشنویسی از سال 1354 نزد نصرالله معین اصفهانی

دریافت درجه استادی از انجمن خوشنویسان ایران سال 1378

عضو شورایعالی انجمن خوشنویسان ایران

جایزه اول خوشنویسی کشوری در سال های 1364 و 1365

برگزیده جشنواره خوشنویسی جهان اسلام ،1376

برگزیده جایزه اول جشنواره جهانی امارات (شارجه)، 1387